Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter
Sportske manifestacije

Sportske manifestacije

Sportski centar Mladost je bio domaćin mnogim reprezentativnim selekcijama, kako domaćih tako i inostranih. Takođe, u hali su igrane i superligaške utakmice u rukometu; mnoge košarkaške, odbojkaške, kao i utakmice u malom fudbalu odigrane su pod krovom hale sportskog centra Mladost iz Bujanovca.

 

U Sportskom centru Mladost svakodnevno treniraju sledeće ekipe:

-Rukometni klub BSK, Rukometni klub Mladost, Omladinski košarkaski klub Play 017, Omladinski košarkaški klub BSK–junior, Odbojkaški klub Junior, Odbojkaški klub BSK, Klub malog fudbala AS, Klub malog fudbala ZUFO, Klubmalog fudbala BSK, Klub malog fudbala "ROTA", Klub malog fudbala "BSK"-pioniri, Karate klub BSK, Karate klub Asocijacija…


 

Pratite najnovija sportska desavanja u sportskom centru Mladost Bujanovac na našem sajtu.

Podeli na društvenim mrežama

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 131/20 od 26.05.2020. godine Sportski centar “Mladost” Bujanovac raspisuje:

O G L A S
O SPROVOĐENJU JAVNOG POZIVA RADI IZDAVANJA U ZAKUP LOKALA BR. 44.

 

Sportski centar “Mladost” Bujanovac izdaje poslovni prostor u javnoj svojini u viđenom stanju (zakupac snosi sve troškove privođenja lokala nameni):

Lokal je na adresi Branko Radičević br. 2, površine 21,41 m2 u prizemlju sportske hale po početnoj ceni od  10.050,00  dinara/mesečno.

Poslovni prostor se oglašava prvi put.

Poslovni prostor se izdaje u zakup za obavljanje uslužnih delatnosti, uz uslov da sadržaji budu primereni objektu u kojem se nalazi, odnosno da moraju biti na kulturnom nivou primerenom nameni objekta sportskog centra.

Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju sva domaća i strana pravna i fizička lica.

Prijavu treba kovertirati i poslati na adresu: Sportski centar “Mladost” Bujanovac, ul.Branko Radičević br. 2, sa naznakom “Prijava na oglašeni konkurs za izdavanje lokala” ili dostaviti lično a treba da sadrži sve podatke o podnosiocu / tačan naziv preduzeća, odnosno radnje, sedište odnosno adresa stanovanja, ime ovlašćenog lica za zastupanje, podatke o poslovnom prostoru za koji ce prijava podnosi, delatnost koja će ce obavljati i posebno pismenu izjavu da će poslovni prostor preuzeti u viđenom stanju. Podnosilac prijave (za pravna lica i preduzetnike) uz prijavu dostavlja i sledeće dokaze:

- Rešenje o registraciji za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

- Potvrdu da protiv njega nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja stečaja ili likvidacije.

- Potvrda nadležnog poreskog organa da je izmirio dospele poreze doprinose i druge javne dažbine koje ce odnose na delatnosti koju obavljaju.

- Urednu punomoć za zastupanje.

Napomena:traženi dokazi ne smeju biti stariji od 6 meseci.

Ponude dostaviti najkasnije do  04.06.2020. godine (utorak), na adresi Branko Radičević br. 2 zaključno do 22 h.

Podnosioci nepotpunih, neblagovremenih prijava neće imati pravo učešća u postupku javnog nadmetanja.

Svaki od učesnika javnog nadmetanja ima pravo da u roku od 8 dana nakon objavljivanja ili dostavljanja odluke podnese prigovor.

Za sva obaveštenja obratite ce na telefon 017 653 775 / 017 653 850, a termin, (vreme i mesto) razgledanja poslovnog prostora koji se daje u zakup možete zakazati svakog radnog dana od 8-15 sati na telefon 0648905093.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 064/8905093; 069/1194440; 066/6068888;   ili putem mail-a na: office@scmladostbujanovac.co.rs