Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter
Kontakt

SPORTSKI CENTAR MLADOST  BUJANOVAC

17520 Bujanovac

Branka Radičevića 2

Telefon: 017/653 775

Telefon/fax: 017/653 755                                           

Fax: 017/653 850

Mob. telefon: 069/119 4440

E-mail: office@scmladostbujanovac.co.rs

PIB: 100975698

Odgovorno lice: Zoran Spasić 

 

Radno vreme:

Ponedeljak – petak: 07.00 – 24.00 h

Subota: 07.00 – 24.00 h

Nedelja: 07.00 – 24.00 h

Kontaktirajte nas

Fields marked with * are required.

Potražite nas na mapi

Podeli na društvenim mrežama

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 131/20 od 26.05.2020. godine Sportski centar “Mladost” Bujanovac raspisuje:

O G L A S
O SPROVOĐENJU JAVNOG POZIVA RADI IZDAVANJA U ZAKUP LOKALA BR. 44.

 

Sportski centar “Mladost” Bujanovac izdaje poslovni prostor u javnoj svojini u viđenom stanju (zakupac snosi sve troškove privođenja lokala nameni):

Lokal je na adresi Branko Radičević br. 2, površine 21,41 m2 u prizemlju sportske hale po početnoj ceni od  10.050,00  dinara/mesečno.

Poslovni prostor se oglašava prvi put.

Poslovni prostor se izdaje u zakup za obavljanje uslužnih delatnosti, uz uslov da sadržaji budu primereni objektu u kojem se nalazi, odnosno da moraju biti na kulturnom nivou primerenom nameni objekta sportskog centra.

Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju sva domaća i strana pravna i fizička lica.

Prijavu treba kovertirati i poslati na adresu: Sportski centar “Mladost” Bujanovac, ul.Branko Radičević br. 2, sa naznakom “Prijava na oglašeni konkurs za izdavanje lokala” ili dostaviti lično a treba da sadrži sve podatke o podnosiocu / tačan naziv preduzeća, odnosno radnje, sedište odnosno adresa stanovanja, ime ovlašćenog lica za zastupanje, podatke o poslovnom prostoru za koji ce prijava podnosi, delatnost koja će ce obavljati i posebno pismenu izjavu da će poslovni prostor preuzeti u viđenom stanju. Podnosilac prijave (za pravna lica i preduzetnike) uz prijavu dostavlja i sledeće dokaze:

- Rešenje o registraciji za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

- Potvrdu da protiv njega nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja stečaja ili likvidacije.

- Potvrda nadležnog poreskog organa da je izmirio dospele poreze doprinose i druge javne dažbine koje ce odnose na delatnosti koju obavljaju.

- Urednu punomoć za zastupanje.

Napomena:traženi dokazi ne smeju biti stariji od 6 meseci.

Ponude dostaviti najkasnije do  04.06.2020. godine (utorak), na adresi Branko Radičević br. 2 zaključno do 22 h.

Podnosioci nepotpunih, neblagovremenih prijava neće imati pravo učešća u postupku javnog nadmetanja.

Svaki od učesnika javnog nadmetanja ima pravo da u roku od 8 dana nakon objavljivanja ili dostavljanja odluke podnese prigovor.

Za sva obaveštenja obratite ce na telefon 017 653 775 / 017 653 850, a termin, (vreme i mesto) razgledanja poslovnog prostora koji se daje u zakup možete zakazati svakog radnog dana od 8-15 sati na telefon 0648905093.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 064/8905093; 069/1194440; 066/6068888;   ili putem mail-a na: office@scmladostbujanovac.co.rs