Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter
Cenovnik

VRSTA USLUGE 

CENA

Iznajmljivanje termina u Sali sportskog centra Mladost

1.500 dinara/sat

Iznajmljivanje termina u Sali sporstskog centra Mladost-basket

1.200 dinara/sat

Teretana

dnevna članarina 100 dinara
polumesečna 500 dinara
mesečna članarina 1.000 dinara

Stoni tenis

200 dinara/sat

Iznajmljivanje termina na otvorenom terenu

mali fudbal 800 dinara/sat
tenis 400 dinara/sat
košarka 400 dinara/sat

Pijaca na otvorenom terenu

cena 100 dinara po vozilu

Iznajmljvanje sajamskih štandova

cena po dogovoru

Iznajmljivanje ringa za boks

cena po dogovoru

Podeli na društvenim mrežama

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 131/20 od 26.05.2020. godine Sportski centar “Mladost” Bujanovac raspisuje:

O G L A S
O SPROVOĐENJU JAVNOG POZIVA RADI IZDAVANJA U ZAKUP LOKALA BR. 44.

 

Sportski centar “Mladost” Bujanovac izdaje poslovni prostor u javnoj svojini u viđenom stanju (zakupac snosi sve troškove privođenja lokala nameni):

Lokal je na adresi Branko Radičević br. 2, površine 21,41 m2 u prizemlju sportske hale po početnoj ceni od  10.050,00  dinara/mesečno.

Poslovni prostor se oglašava prvi put.

Poslovni prostor se izdaje u zakup za obavljanje uslužnih delatnosti, uz uslov da sadržaji budu primereni objektu u kojem se nalazi, odnosno da moraju biti na kulturnom nivou primerenom nameni objekta sportskog centra.

Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju sva domaća i strana pravna i fizička lica.

Prijavu treba kovertirati i poslati na adresu: Sportski centar “Mladost” Bujanovac, ul.Branko Radičević br. 2, sa naznakom “Prijava na oglašeni konkurs za izdavanje lokala” ili dostaviti lično a treba da sadrži sve podatke o podnosiocu / tačan naziv preduzeća, odnosno radnje, sedište odnosno adresa stanovanja, ime ovlašćenog lica za zastupanje, podatke o poslovnom prostoru za koji ce prijava podnosi, delatnost koja će ce obavljati i posebno pismenu izjavu da će poslovni prostor preuzeti u viđenom stanju. Podnosilac prijave (za pravna lica i preduzetnike) uz prijavu dostavlja i sledeće dokaze:

- Rešenje o registraciji za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

- Potvrdu da protiv njega nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja stečaja ili likvidacije.

- Potvrda nadležnog poreskog organa da je izmirio dospele poreze doprinose i druge javne dažbine koje ce odnose na delatnosti koju obavljaju.

- Urednu punomoć za zastupanje.

Napomena:traženi dokazi ne smeju biti stariji od 6 meseci.

Ponude dostaviti najkasnije do  04.06.2020. godine (utorak), na adresi Branko Radičević br. 2 zaključno do 22 h.

Podnosioci nepotpunih, neblagovremenih prijava neće imati pravo učešća u postupku javnog nadmetanja.

Svaki od učesnika javnog nadmetanja ima pravo da u roku od 8 dana nakon objavljivanja ili dostavljanja odluke podnese prigovor.

Za sva obaveštenja obratite ce na telefon 017 653 775 / 017 653 850, a termin, (vreme i mesto) razgledanja poslovnog prostora koji se daje u zakup možete zakazati svakog radnog dana od 8-15 sati na telefon 0648905093.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 064/8905093; 069/1194440; 066/6068888;   ili putem mail-a na: office@scmladostbujanovac.co.rs